GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Přijetí Zásad zpracování osobních údajů
 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů předkládá Interkulturní psychologická poradna Hezky česky – její psycholožky Mgr. Ing. Mila Della Briotta a PhDr. Michala Škrábová, Ph.D.  (dále jen „IPP Hezky česky“) v souvislosti se svými službami, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů klientů IPP Hezky česky a zájemců o poskytnutí služeb IPP Hezky česky (dále jen „klientů“) .
 1. IPP Hezky česky tímto předkládá zásady zpracování osobních údajů osob v souvislosti s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů určují, jakým způsobem IPP Hezky česky získává, používá, zpracovává osobní údaje, které byly klienty poskytnuty, a jak s nimi nakládá v rámci lhůt daných právními předpisy. Dále je stanoveno, jakým způsobem se lze na IPP Hezky česky obrátit v případě dotazů nebo požadavků týkající se osobních údajů.
 • Pojem osobního údaje a správce osobních údajů
 • Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“ nebo „subjekt osobních údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správcem osobních údajů jsou psycholožky IPP Hezky česky – Mgr. Ing. Mila Della Briotta a PhDr. Michala Škrábová, Ph.D. (dále jen „psycholožky“). IPP Hezky česky provozuje svou činnost a poskytuje své služby prostřednictvím poradenství přes Skype, Zoom nebo WhatsApp.
 • Shromažďování osobních údajů
 • Při činnosti IPP Hezky česky a v rámci poskytovaných služeb IPP Hezky česky psycholožky shromažďují osobní údaje. Jedná se především o kontaktní a osobní údaje klientů, údaje týkající se jejich objednávky, problému, řešení problému a obsahu veškerých služeb poskytnutých psycholožkami. Dále se jedná o veškeré klientem sdělené osobní údaje získávané pro účely řešení problému klienta.
 • Osobní údaje jsou psycholožkám IPP Hezky česky poskytovány zejména následujícími způsoby: objednávkou, objednacím formulářem na internetových stránkách IPP Hezky česky www.ipphezkycesky.cz, e-mailem, telefonicky, zprávami, a zvláště komunikací s klienty IPP Hezky česky v rámci poradenství prostřednictvím Skype, Zoom nebo WhatsApp.

4. Účely zpracování osobních údajů

4.1. Psycholožky IPP Hezky česky osobní údaje zpracovávají pro účely psychologického poradenství v rámci činnosti IPP Hezky česky a řešení problémů klientů.

4.2. IPP Hezky česky osobní údaje zpracovává i na základě oprávněného zájmu, který spočívá zejména v informování klientů o službách, které IPP Hezky česky nabízí.

5. Doba uchovávání osobních údajů

5.1. IPP Hezky česky osobní údaje uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje je podle zákonných lhůt, které jsou uloženy právními předpisy. Osobní údaje IPP Hezky česky zpracovává po dobu trvání poskytování služeb klientovi či jiného právního titulu, který mu umožňuje osobní údaje zpracovávat. Osobní údaje, které IPP Hezky česky zpracovává se souhlasem, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

5.2. Po ztrátě zákonného důvodu a po uplynutí zákonných lhůt pro archivaci osobních údajů  IPP Hezky česky provádí výmaz příslušných osobních údajů.

6. Obchodní sdělení a poskytování osobních údajů třetím osobám

6.1. Z obchodních sdělení zasílaných IPP Hezky česky je vždy zřejmé, že jejich odesílatelem je IPP Hezky česky. Obchodní sdělení IPP Hezky česky zasílá buď na kontakty klientů na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby než vyslovení nesouhlasu, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je sdělen rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

6.2. IPP Hezky česky může poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze se souhlasem subjektu osobních údajů. Bez jeho souhlasu poskytuje IPP Hezky česky osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků vůči subjektu osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovány externími subjekty IPP Hezky česky, a to na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro IPP Hezky česky provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

7. Práva subjektů osobních údajů

7.1. Nařízení přiznává subjektům osobních údajů následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  1. Právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím, které se týkají subjektu údajů.
 2. Právo na opravu
  1. Právo požadovat opravu nesprávných, neaktuálních či nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
 3. Právo na výmaz
  1. Za splnění podmínek uvedených v nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se týkají subjektů údajů.
 4. Právo na omezení zpracování
 5. Právo na přenositelnost
  1. Právo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.
 6. Právo vznést námitku
  1. Právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

8. Zabezpečení osobních údajů  a pověřenec pro ochranu osobních údajů

8.1.  K zabezpečení osobních údajů IPP Hezky česky využívá odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. IPP Hezky česky využívá technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze psycholožky IPP Hezky česky.

8.2.   IPP Hezky česky byl za účelem zvýšení ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na uvedené adrese uvedené v článku 9. těchto Zásad zpracování osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

9.1. V případě dotazů či podnětů a připomínek týkajících se těchto Zásad zpracování osobních údajů, lze IPP Hezky česky kontaktovat e-mailem na adrese: info@ipphezkycesky.cz.

10. Platnost a účinnost těchto Zásad zpracování osobních údajů

10.1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021.